نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

نام نام خانواد گی

شماره تماس

آدرس واحد صنفی

1-مطلب وکیلی         

01152625251

مجل کمر بندی

2-صفر علی غفاری مجلج

01152627645

مجل انتهای محل

3-ابن علی غفاری        

01152624089

مجل کوچه مسجد

4-محمد دارابی           

01152624242

مجل

5-جانعلی علیرضا نژاد     

01152629227

مجل

6-بخشعلی بیگلر یان      

01152624685

رودبارک

7-ثابت ربیع پور              

01152627935

رودبارک

8-علی یونسی            

01152622266

رودبارک

9-مریم ملا سلطانی        

01152622125

رودبارک

10-قاسم بیگد لی           

01152623094

رودبارک

11-علی احمد بیگلر یان     

01152622984

نرسیده به پل مجل

12-رضا دارابی                

09113957052

روبروی ورودی مجل

13-ید اله آقا جانی          

09123486380

رودبارک دوراهی چمازبیت

14-مهناز ربیع پور            

09111959645

رودبارک

15-رمضان داودی            

01152622297

رودبارک

16-بهادر بیگلریان             

0112642547

رودبارک جنب مسجد

17-احمد رضا یزدانپرست    

01152628548

مکاء سر

18-احمد سلیمانپور         

01152624810

ایستگاه مکاء

19-محسن صداقت         

01152629974

مکاء انتهای بلوار پاسداران

20-سید مهدی نوراشرف الدین

01152628639

مکاء جنب سیف برگر

21-ستار سلیمانپور           

01152625485

ایستگاه مکاء

22-نادر تقوی                 

01152622509

مکاء

23-نصراله محسن سلطا نی

01152624150

ولبال داخل محل

24-ابولفضل  محسن سلطا نی

01152622599

ایستگاه ولبال

25-مریم سلیما نپور            

01152625349

ولبال

26-عیسی  ازوجی             

01152626383

ایستگاه ولبال

27-سید هرمز نوراشرف الدین

09111958879

ولبال

28-بابک رضا خا نی           

01152625380

ایستگاه ولبال

29-ملک محمد ملکپور          

01152625476

ولبال داخل محل

30-مریم صفائی                

01152620398

ولبال

31-محمد علی سلطا نمرادی

01152623596

اجا بیت

32-محبت عباسیان           

0112628295

اجا بیت

33-عالیه شهبازی             

09113967483

اجا بیت

34-علی سردار نژاد             

09399435434

اجا بیت

35-باقر حسنی مقدم          

01152623507

اجا بیت

36-خسروان حسن مقدم      

09113926248

اجا بیت

37-طیبه عباس قربانی         

09111959572

پیشنبور

38-افراسیاب بوسلیک        

09111923051

پیشنبور

39-ارسلان سنایی           

01152662084

پیشنبور جاده بازارسر

40-تیمور سنایی               

09112904612

پیشنبور

41-شهلا بانو فرجامی          

09119959282

بازارسر

42-حسین مهدیان               

09194702856

بازارسر

43-کلثوم مرزعسگری           

09113963713

واحد

44-ام البنین صادقیان          

09124096937

واحد

45-راویه عسگرزاده           

09119924473

واحد

46-زیبا محمدی مایستانی    

09118548992

کردمحله

47-هاجر محمد پور             

01152625984

کردمحله

48-سلیمان یعقوبی           

09111958837

کردمحله

49-محمد رضا کریمی       

09128187277

کردمحله

50-شیدا دلفانی              

01152662920

مکارود

51-فائذ تجدد                  

09119942755

مکارود

52-مریم سبلانی             

09101634008

اویجدان

53-ظریفه فقیه عبدالهی       

09114590600

مکارود

54-لطفعلی دلفانی             

09119906285

مکارود

55-ید خاور آقا زاده             

09111177640

لاهو  روبروی اندیشه

56-جواد میار رستمی          

09111932365

لاهو اندیشه

57-کیخسرو پور محمود         

09111940561

لاهو جنب کارواش

58-بهنام داودی               

09123354866

لاهو بن بست آریا

59-علی نقی محسن سلطا نی

09111923033

لاهو ایستگاه سلطا نی

60-حسینعلی شیروانی        

09332689614

لاهو

61-نوروز داودی                  

09111947319

لاهو

62-غلا معلی پور کاویان       

09111962050

لاهو جنب پمپ بنزین

63-محمد جعفری فر            

09113931265

لاهو روبروی پپ بنزین

64-مجید رستمی فر           

09113938067

لاهو  ایستگاه صادق

65-عنایت کاویانی                

09111947348

لاهو ایستگاه سلطانی

66-شیرزاد محسن سلطا نی   

09374483080

لاهو داخل محل

67-مظفر طبری                  

09111958827

لاهو جنب تیشین

68-مرتضی بهنا می              

09122931184

لاهو ایستگاه سلطا نی

69-نسترن عسگر کیاء           

09351818893

لاهو

70-سید نساء ولای             

09118915411

لاهو مسجد ولیعصر

71-محر علی  صا لحی          

09113968142

لاهو پایین تر از تیشین

72-محرمعلی محمد زاده        

09111945404

لاهو

73-سید اسداله اسعدی      

09111923056

حسنکیف

74-نادر ازوجی                 

09111923048

حسنکیف

75-مریم دلفان آذری            

09391185520

گرکپس

76-غلام علی رضائیان          

09117918823

خیابان نصیری

77-جعفر علائی                  

09127973878

گرکپس

78-محمد انگورج تقوی          

09111959784

حسنکیف جاده عباس آباد

79-محمد شیرازیون              

09113923828

حسنکیف فروشگاه بزرگ

80-حسن دادو                

01152623697

حسنکیف

81-نسرین سلطانمرادی         

09113910449

حسنکیف روبروی آموزش پرورش

82-سیروس دلفان آذری          

09121381116

حسنکیف جنب اداره پست

83-سید فرشید میر فتح اله     

01152622205

حسنکیف جنب رستوران آرش

84-داراب حسن مقدم          

09119904752

حسنکیف خیابان نسیری

85-اسمائیل کارساز حقی    

09121249606

حسنکیف  خیابان امام

86-عزت اله معصومی          

01152622935

حسنکیف روبروی خیابان سردار جنگل

87-علی محمدرضائی نژاد     

09111959604

حسنکیف خیابان مدرس

88-نورعلی دراسرایی            

01152622234

حسنکیف نبش کوچه آزمایشگاه

89-شعبانعلی ترک کلور         

01152628976

حسنکیف کوچه شهید میرزا آقاجانی

90-قادر شجائی                 

01152626560

حسنکیف داخل محل

91-سید فرداد نقیبی            

09111925037

حسنکیف جنب بانک سپه

92-سید علی اکبر اسعدی     

09111958638

حسنکیف خیابان فرهنگیان

93-میثم جعفر پور              

09111964673

حسنکیف خیابان شهید کریم نژاد

94-موسی جهانگیری          

09111959296

حسنکیف روبروی رستوران عاج

95-فیض اله رجبزاده           

09113939005

کلمه

96-شهرزادمنصور              

09123889459

کلمه

97-شاهین شیرازیون           

 09101111933

حسنکیف مجتمع شقایق                 

98-حسین مقصودی             

09111943114

کوهپر

99-فرید کیهانی                  

09113933034

کردیچال

100-فرهاد زند کریمی           

09113918723

کردیچال

101-مرتضی غرایاق زندی      

09119918986

کردیچال

102-محمد باقر انگورج تقوی    

09113912680

کردیچال

103-مهدی خواجوند جعفری   

09111964921

پی قلعه

104-قدرت الله مشتاقی         

09115712348

والت

105-فرزانه داداشی            

09113915295 

لش سر جنب پل سرد آبرود

106-شهرروز خواجوند جعفری  

09370589715 

بعد از دانشگاه گلدشت

107-ساسان شعبانی           

09113946493 

کرد محله                 

108-گلریز د لفان                  

09111959483 

طویدره                      

109-امیر ارسلان قربان           

09116336726 

        کرد محله                   

110-نجمه دلفان آذری            

 

کرد محله                 

111-خوش اندام دلفانی         

09111958754 

مکارود                  

112-لطفعلی دلفانی             

09119906285 

مکارود                

113-نصیر رودگر صفاری           

09113944368 

پیشنبور               

114-علی فقهیه عبدالهی       

09111965106 

شکرکوه             

115-برزین علیجانی               

09360666530 

لاهو                 

116-مهدی خواجوند جعفری     

09111964921 

پی قلعه               

117-جواد شریف کاظمی        

09112900533 

لاهو                 

118-زهرا میار احمدی            

09113963710 

لاهو                 

119-محمد رضا جهانگیری        

09351096319 

حسنکیف               

120-مازیار ازوجی                 

09017869240 

حسنکیف             

121-کیوان وحیدی                 

09112902697 

حسنکیف             

122-فریبا طهماسبی             

09112901071 

حسنکیف             

123-یوسف مرادپور                

09112901509

رودبارک                  

124-سعدی علیرضا نژاد         

09111958609 

مجل                 

125-سعید انگورج غفاری        

09374838768

کلمه               

126-محسن الغوثی               

09119906301

اجابیت            

127-حمید خزایی                 

09306506433

دوراهی مکاء - اجابیت     

128-سیده زهرا میر معصومی   

09123164950

مکا                

129-ناهید معظمی گودرزی      

09125979256

لاهو  روبروی آموزشگاه اندیشه  

130-مسعود نقوی                

09351579642 رودبارک          

131-اکبر آقانژاد                    

09337857215 حسنکیف        

132-مازیار عسگریان              

09368161048 حسنکیف           

133-اسماعیل فقیه ملکی       

09351993033 کردیچال            

134-ندا شمس ناطری           

09118645496 کردیچال             

135-فرامرز معزی                  

09196227517 حسنکیف            

136-حمیرا بناوند                  

09111958651 پیشنبور             

137-سید حسین نقیبی         

09101091978 حسنکیف            

138-بتول بهنامی                 

09111933050 لاهو کوچه سلطانی      

139- زین العابدین سنایی       

09122395530 پیشنبور             

140-زین العابدین تقوی           

09111947487 کردیچال            

141- شهرام مریدپور              

09123445044 بازارچه شهرداری      

142-سعید نجار کریمی          

09115694677 لاهو                

143- فریدون نوروزی               

09129416090 لاهو                  

144-زینب طبری                   

09129416090 لاهو                  

145-سید حسین میر هاشمی 

09132078432 لاهو خیابان ورزش         

146-فریدون نوروزی                

09129416090 لاهو                

147-زینب طبری                   

09129416090 لاهو                 

148-سعید نجار کریمی          

09115694677 لاهو-جنب سمساری بالا قدر

149- نصراله قره باغی            

09125577501 حسنکیف نبش کوچه دارایی

150- شاهین شیرازیون          

09101111933 حسنکیف مجتمع شقایق   

151-آقاجانی دلفان همتی      

09123404685 جاده آعباس آباد کرد محله    

152-زرین تاج گرجی گلور         

09127794480 پیشنبور               

153-ستاره مصلحی جدید       

09117428955 حسنکیف بازارچه بعثت     

154-سید محسن خامسی پور 

09119924473 واحد                  

155- سعید شابهرامی          

0399436801 حسنکیف بلوار امام نبش کوچه دارایی

156- محمدعلی جعفرصالحی   

09113962513 حسنکیف ابتدای بازارچه        

157- لیلا خزائی پول              

09197730816 پیشنبور                     

158- معصومه نیاستی           

09370303319 حسنکیف خیابان فرهنگیان     

159- بهروز الغوثی                 

09111964373 اجابیت جنب مسجد