نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 

ردیف

نام نام خانواد گی

شماره تماس

آدرس واحد صنفی

عبدالواحد افتخاری پور          حسنکیف بلوار امام     
عباس گل عین            09370012915    حسنکیف بلوار امام    
اکبر توتونچی              09378857890     حسنکیف خیابان مدرس 
محمد رضا نور افشان         09153316862     حسنکیف بلوار امام   
افشین حسن مقدم        09119917597    واحد            
سارا عسگرزاده         09302634194    واحد