نظر سنجی

نظر شما درباره طرح و امکانات سایت چیست؟

 بسمه تعالی

 

پیرو آیین نامه جدید از طرف  وزارت اداره صنعت معدن و تجارت ، واحدهای صنفی در رسته های مرتبط با رعایت متراژ پیشنهادی از سوی اتحادیه که به تصویب کمیسیون نظارت شهرستان رسیده باشد مجاز به دریافت پروانه کسب دوم در یک مکان شده اند .